Home Press Releases Dutch
Press Releases Dutch
VBC Ondersteunt Kostenverlagende Voorstellen Overheid
Tuesday, 10 December 2013 09:22

De VBC heeft kennis genomen van de voorstellen van de Minister BPD in casu de Regering om in het kader van het structureel gezond maken van de overheidsfinanciën de uitgaven van de overheid te verminderen. Onder meer dient er bezuinigd te worden op het onderdeel personeelslasten een van de grootste uitgaven posten van de overheid. Concreet gaat het om maatregelen zoals het aanpassen van de pensioenregeling (middelloon), afschaffen VUT regeling, opschorten indexering en loontreden en halvering vakantiegeld. Tegelijkertijd zal er compensatie worden verstrekt op het gebied van AOV overbrugging, Ziekteverzekering ( 2e klas, bril, tandarts, nominale premie etc).

Read more...
 
Niet flexibele arbeidswetgeving stimuleert werkloosheid
Tuesday, 19 November 2013 11:07

In tijden van economische neergang en krimp is het voor bedrijven van het allergrootste belang dat zij in staat zijn zich om op snelle en effectieve wijze te kunnen aanpassen aan de gewijzigde marktomstandigheden ten einde te kunnen overleven en zo banen te kunnen behouden.

Anno november 2013 moet echter geconstateerd worden dat bedrijven die op Curaçao actief zijn nog altijd geconfronteerd worden met een inflexibele arbeidsmarkt en wetgeving. In het bijzonder vormt de uitvoering van de zgn. ontslagwet een enorm knelpunt.

Read more...
 
Intensieve politieke bemoeienis schrikt investeerders af
Monday, 16 September 2013 10:00

De VBC heeft kennis genomen van de alarmerende berichten van de directie van Aqualectra dat levering van water en elektriciteit in gevaar zullen komen indien het uitbreidingsproject Dokweg geen doorgang vindt.

De hoofdreden waarom de  expansie zou stagneren is dat er weinig vertrouwen is bij financiers/investeerders om Aqualectra te financieren.

Read more...
 
Minister SOAW dupeert werkgevers met meer bureaucratie
Wednesday, 29 May 2013 09:02

De VBC heeft kennis genomen van de aankondiging van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn( SOAW) dat interne maatregelen genomen zullen worden om het functioneren van het departement te verbeteren. Een uitstekend voornemen welke de VBC van harte onderschrijft.

Het voorstel van de Minister om de termijn van zes weken te verlengen waarbinnen een ontslagaanvraag in beginsel dient te zijn afgehandeld, is echter ondoordacht en onacceptabel.

Read more...
 
Liquidatie van Helmin Wiels: een laffe en uiterst trieste daad
Monday, 06 May 2013 12:17

Met afschuw en grote verslagenheid heeft de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) kennis genomen van de dodelijke moordaanslag op de politieke leider van Pueblo Soberano, de heer Helmin Wiels.


De VBC betuigt haar innige deelneming aan de familie en de aanhangers van Pueblo Soberano.

Read more...
 
Regeling Hoofdelijk Aansprakelijkheid Bestuurders Snel Invoeren
Thursday, 24 January 2013 17:33

De VBC heeft met genoegen kennis genomen van het besluit van de Staten ( 2/3 meerderheid) om in een motie de Raad van Advies te verzoeken om na te gaan welke mogelijkheden er reeds bestaan of anders gecreëerd moeten worden om bestuurders hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor slecht beleid, verkwisting van publiek geld en overtreding van de wet.

De VBC is er van overtuigd dat een dergelijke regeling zal bijdragen tot het versterken van goed, integer en deugdelijk bestuur. Voor het leef- en investeringsklimaat is dit ook een positief signaal omdat een dergelijke ontwikkeling het vertrouwen in Curaçao vergroot.

Read more...
 
Gebrek aan solidariteit van ambtenaren onacceptabel
Thursday, 17 January 2013 11:29

Het is telkens het zelfde liedje. De overheidsfinanciën vertoont grote tekorten waardoor een beroep op de gemeenschap gedaan moet worden om bij te springen. Dit dient te geschieden in de vorm van betaling van meer belastingen, premies sociale verzekeringen, hogere leges en retributies etc. Ieder keer wordt de nadruk gelegd op lastenverzwarende maatregelen ( = inkomstenverhogende maatregelen voor de overheid) voor de bevolking en nauwelijks of niet op verlaging van de overheidsuitgaven.

Read more...
 
Onnodig Paniek Zaaien Komt Curaçao Niet Ten Goede
Wednesday, 24 October 2012 10:19

De verkiezingen op 19 oktober 2012 zijn zoals het in een democratische rechtstaat betaamt, keurig en zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Een welgemeend Pabien aan het electoraat en uiteraard de politieke partijen die als winnaars uit de bus zijn gekomen.

Nu het mandaat verstrekt is door de kiezers, is het zaak dat de politieke bestuurders zich gaan inzetten om de welvaart en het welzijn van alle burgers van Curaçao te verbeteren. Het is bekend dat er talrijke urgente sociaal maatschappelijke, financiële en economische vraagstukken zijn waarmee Curaçao momenteel wordt geconfronteerd die, dringend aangepakt en opgelost moeten worden. Inzet en hulp van een ieder kan hierbij gebruikt worden om snel tot verbeteringen te kunnen komen.

Read more...
 
Streven: hoog integriteitsniveau leiderschap Curaçao
Sunday, 14 October 2012 20:00

Het aantal indicaties en bewijsstukken dat het integriteitsniveau van de bestuurders op Curaçao onder het MFK/PS/MAN bewind van bedenkelijk niveau was stapelt zich op.

Bij velen bestaat de indruk dat in de afgelopen twee jaar Curaçao in rap tempo is afgegleden naar een situatie wat Dr. Tennyson Joseph van de West Indies University treffend geformuleerd heeft :

“Criminalization of the state. A point at which the politics of ideas, freedom, democracy, sovereignty and national self-determination gave way to the politics of money in a changed political culture driven by a new genre of politician… whose skills set is no different from that of the petty thief and average con man”.

Read more...
 
Kabinet MFK/PS/MAN: een desastreus financieel beleid
Thursday, 11 October 2012 20:00

Uit recente publicaties van de interim Minister President en de voormalige Secretaris Generaal van  het ministerie van Financiën blijkt dat de toestand van de overheidsfinanciën zeer kritiek is. Eerdere door het College Financieel Toezicht uitgevoerde analyses worden hiermee bevestigd.

Het wordt steeds duidelijker dat het voormalige kabinet MFK/PS/MAN een desastreus financieel beleid gevoerd heeft en op allerlei manieren getracht heeft  om dit te camoufleren door willens en wetens de samenleving niet, dan wel verkeerd te informeren.

Read more...
 


Page 4 of 5
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.