Home Press Releases Dutch
Press Releases Dutch
Tijd voor een "Nullijn publieke sector"
Thursday, 12 December 2019 18:29

Het is bekend dat de overheidsfinanciën sedert 2010 aan het verslechteren zijn. De overheidsuitgaven stijgen sterker dan de inkomsten met als gevolg (toenemende) begrotingstekorten als ook een groeiende staatsschuld. De overheidsfinanciën zijn onhoudbaar vandaar dat de Rijksministerraad in juli 2019 voor een tweede maal een aanwijzing heeft uitgevaardigd.

Read more...
 
Vertrek President a.i. van CBCS: zorgwekkende ontwikkeling
Tuesday, 03 December 2019 08:52

Met grote bezorgdheid heeft de VBC kennis genomen van het ingediende ontslag van de President a.i. van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS).

Deze ontwikkeling is niet goed voor noch Curaçao, noch de Centrale Bank en evenmin voor het investeringsklimaat. Het geeft een verkeerd signaal af.

Read more...
 
Constructief samenwerken voor een positief resultaat
Thursday, 28 November 2019 21:14

De oproep van de Minister-President tot eenheid in de missie de Isla raffinaderij open te houden en daarbij zoveel mogelijk banen en inkomen te behouden wordt door de VBC onderstreept en ondersteund.

Read more...
 
Overheidsbemoeienis in vrije marktwerking neemt toe
Friday, 22 November 2019 15:29

Met de invoering van de landsverordening inzake concurrentie in 2016/2017 heeft de overheid duidelijk kenbaar gemaakt dat marktwerking en concurrentie de hoeksteen van het economisch beleid zal zijn.

Read more...
 
Jaarrekeningen overheidsentiteiten: Hetschort aan goed financieel beheer
Friday, 15 November 2019 11:14

Zowel de in april 2015 als de in oktober 2018 ingestelde evaluatiecommissies Rijkswet Financieel Toezicht hebben het grote belang van goed financieel beheer benadrukt.Gesteld wordt dat financieel beheer niet op zichzelf staat. Het is een voorwaarde om houdbare overheidsfinanciën te garanderen en daarmee de sociaaleconomische ontwikkeling op termijn mogelijk te maken. Beide evaluatiecommissies constateren dat het nog schort aan goed financieel beheer en dat het noodzakelijk is om hierin verbetering te brengen.

Read more...
 
Transformatie en modernisering economie vereist transparantie
Friday, 08 November 2019 09:36

De VBC heeft kennisgenomen van het voornemen van de Regering om een diepgaande analyse uit te voeren van de huidige situatie van het eiland op financieel, sociaal en economisch gebied met als doel een complete transformatie en modernisering van de economie tot stand te brengen die tot duurzaam herstel moet leiden.

Read more...
 
Meer nadruk op verlagen van de overheidsuitgaven
Thursday, 25 July 2019 11:49

De VBC heeft kennis genomen van het “Groeiakkoord “ en is van oordeel dat m.b.t. het onderdeel overheidsfinanciën de aangekondigde maatregelen niet gebalanceerd zijn. De nadruk wordt eenzijdig gelegd op inkomstenverhogingen. Deze maatregelen zullen mogelijk leiden tot meer economische krimp, werkeloosheid en armoede. Voorts tot toename van de inflatie, emigratie/braindrain, aantasting van de concurrentiepositie, inkomens, koopkracht, waarde onroerende goederen en verslechtering van het leefklimaat ( veiligheid, onderwijs en gezondheidszorg).

Read more...
 
VBC pleit voor Structurele hervormingen en institutionele versterking”
Tuesday, 11 June 2019 06:38

De financieel en sociaaleconomische situatie van Curaçao is al jaren zorgwekkend. Velen worden getroffen door de gevolgen van deze ontwikkeling in het bijzonder de meest kwetsbaren van onze samenleving.

De huidige situatie eist dat maatregelen worden genomen. Reden waarom de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in september en oktober van vorig jaar ondermeer heeft vergaderd met de Minister-President en de Ministers van Financiën, Economische Ontwikkeling en Sociale Ontwikkeling. Vervolgens heeft de VBC in oktober 2018 haar visie op duurzame economische groei in een notitie aangeboden aan genoemde ministers.

Read more...
 
Position paper VBC aanwijzing dinsdagmiddag na Carnaval als feestdag
Tuesday, 19 February 2019 00:00

De Regering acht het wenselijk de viering van carnaval, als algemeen erkende culturele uiting van Curaçao, te ondersteunen.
In verband hiermee is het wenselijk de middag van de dag waarop het afscheid van carnaval wordt gehouden, als officiële feestdag aan te wijzen.

Read more...
 
VBC Ondersteunt "Groeistrategie Curacao" Grotendeels
Friday, 08 February 2019 00:00

De VBC heeft kennis genomen van de inhoud van het rapport “Groeistrategie Curaçao, Integraal en Samen” en de Regering op de hoogte gesteld deze grotendeels te ondersteunen.

Read more...
 


Page 1 of 5
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.