Home Press Releases Dutch
Press Releases Dutch
“Performance Toerisme 2019”
Friday, 21 February 2020 12:25

Uit de recent door CTB, CHATA, CPA en MEO gepubliceerde cijfers blijkt dat in 2019 het toerisme verder gegroeid is. Dit is goed nieuws.

Read more...
 
Stand van zaken overheidsfinanciën februari 2020
Saturday, 15 February 2020 08:41

Gezonde overheidsfinanciën zijn van groot belang voor de economische ontwikkeling en stabiliteit van Curaçao. Dit uitgangspunt vormt de basis van het op 12 juli 2019 genomen besluit van de Rijksministerraad om een Aanwijzing uit te vaardigen.

Read more...
 
Bestuurlijke/regeer instabiliteit schrikbarend
Wednesday, 05 February 2020 19:33

Bij de traditionele eindejaarlunch van de VBC van 3 december 2019 heeft de MinisterPresident gesignaleerd dat er sprake is van gebrek aan voldoende en adequate capaciteit in de publieke sector.

Read more...
 
Verhogen license fee verkapte devaluatie
Tuesday, 21 January 2020 15:48

Voor alle duidelijkheid wenst de VBC kenbaar te maken dat bij het voorstel van de Regering om de license fee te verhogen teneinde middelen te vergaren om de tekorten van de Girobank te dekken, primair gekeken is naar de praktische gevolgen en effecten van deze maatregel op het sociaaleconomisch gebeuren.

Read more...
 
Tijd voor een "Nullijn publieke sector"
Thursday, 12 December 2019 18:29

Het is bekend dat de overheidsfinanciën sedert 2010 aan het verslechteren zijn. De overheidsuitgaven stijgen sterker dan de inkomsten met als gevolg (toenemende) begrotingstekorten als ook een groeiende staatsschuld. De overheidsfinanciën zijn onhoudbaar vandaar dat de Rijksministerraad in juli 2019 voor een tweede maal een aanwijzing heeft uitgevaardigd.

Read more...
 
Vertrek President a.i. van CBCS: zorgwekkende ontwikkeling
Tuesday, 03 December 2019 08:52

Met grote bezorgdheid heeft de VBC kennis genomen van het ingediende ontslag van de President a.i. van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS).

Deze ontwikkeling is niet goed voor noch Curaçao, noch de Centrale Bank en evenmin voor het investeringsklimaat. Het geeft een verkeerd signaal af.

Read more...
 
Constructief samenwerken voor een positief resultaat
Thursday, 28 November 2019 21:14

De oproep van de Minister-President tot eenheid in de missie de Isla raffinaderij open te houden en daarbij zoveel mogelijk banen en inkomen te behouden wordt door de VBC onderstreept en ondersteund.

Read more...
 
Overheidsbemoeienis in vrije marktwerking neemt toe
Friday, 22 November 2019 15:29

Met de invoering van de landsverordening inzake concurrentie in 2016/2017 heeft de overheid duidelijk kenbaar gemaakt dat marktwerking en concurrentie de hoeksteen van het economisch beleid zal zijn.

Read more...
 
Jaarrekeningen overheidsentiteiten: Hetschort aan goed financieel beheer
Friday, 15 November 2019 11:14

Zowel de in april 2015 als de in oktober 2018 ingestelde evaluatiecommissies Rijkswet Financieel Toezicht hebben het grote belang van goed financieel beheer benadrukt.Gesteld wordt dat financieel beheer niet op zichzelf staat. Het is een voorwaarde om houdbare overheidsfinanciën te garanderen en daarmee de sociaaleconomische ontwikkeling op termijn mogelijk te maken. Beide evaluatiecommissies constateren dat het nog schort aan goed financieel beheer en dat het noodzakelijk is om hierin verbetering te brengen.

Read more...
 
Transformatie en modernisering economie vereist transparantie
Friday, 08 November 2019 09:36

De VBC heeft kennisgenomen van het voornemen van de Regering om een diepgaande analyse uit te voeren van de huidige situatie van het eiland op financieel, sociaal en economisch gebied met als doel een complete transformatie en modernisering van de economie tot stand te brengen die tot duurzaam herstel moet leiden.

Read more...
 


Page 1 of 5
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.