Home Press Releases Dutch 2020 Stand van zaken overheidsfinanciën februari 2020
Stand van zaken overheidsfinanciën februari 2020
Saturday, 15 February 2020 08:41

Gezonde overheidsfinanciën zijn van groot belang voor de economische ontwikkeling en stabiliteit van Curaçao. Dit uitgangspunt vormt de basis van het op 12 juli 2019 genomen besluit van de Rijksministerraad om een Aanwijzing uit te vaardigen.

 

In de Groeistrategie welke de Regering in oktober 2018 heeft afgekondigd wordt dit als volgt benadrukt: “zonder gezonde overheidsfinanciën geen structurele groei; zonder efficiënt bestuursapparaat geen gezonde overheidsfinanciën; en zonder structurele economische groei geen houdbare overheidsfinanciën”.

 

Ondertussen zijn er 6 maanden verstreken na bekendmaking van de Aanwijzing. Hoe ziet de (tussentijdse) balans eruit?

Voor de goede orde dient gesteld te worden dat de Regering beroep heeft aangetekend tegen de Aanwijzing. De Raad van State heeft nog geen uitspraak hierover gedaan.

Volgens het CFT zal het dienstjaar 2019 ook met een tekort afsluiten (ongeveer ANG 20 miljoen). 2017 en 2018 sloten af met tekorten (cumulatief ongeveer ANG 170 miljoen).Helaas ziet 2020 er niet beter uit vanwege de vele risico’s die van invloed kunnen zijn op de landsbegroting. Zonder uitputtend te zijn kunnen de volgende worden genoemd:

  • $ 300 miljoen tekort Girobank die de overheid kennelijk tot haar zorg wenst te nemen;
  • Ang 115 miljoen transitiemodel Isla raffinaderij;
  • Perikelen bij het CMC ziekenhuis (hogere exploitatielasten van ANG 81 miljoen en extra lening van ANG 200 mln.)
  • Forse tekorten AOV, AVBZ en ZV-fondsen;
  • Uitstel invoering ABB naar april 2020 terwijl gerekend was op introductie 1 jan 2020;
  • Uitstel nullijn publieke sector (Ang 10- 30 mln.)

Bij elkaar bijna ANG 1,000 miljoen.

De tekorten van de afgelopen 3 jaren dienen gecompenseerd te worden. Dit kan alleen gebeuren als er overschotten in 2020 en de jaren daarna gerealiseerd worden. Gezien bovenstaande ontwikkelingen is het twijfelachtig of in 2020 een surplus zal worden gerealiseerd.
Bovendien is het financieel beheer ook nog niet wat het wezen moet.

De VBC onderschrijft de conclusie van het CFT dat forse stappen vereist zijn om het tij te keren. Zo dient de nadruk gelegd te worden op het verlagen van de overheidsuitgaven en dient uitvoering gegeven te worden aan de structurele hervormingsmaatregelen. Het gaat hier vooral om knelpunten zoals: het aanpakken van de bureaucratie, flexibilisering markten, verbeteren arbeidsproductiviteit, modernisering van de belasting en arbeidswetgeving, mismatch op de arbeidsmarkt, regeer/bestuurlijke instabiliteit, fysieke infrastructuur, verlagen cost of doing business en verbeteren van de concurrentiepositie.

De VBC herhaalt dat het “huntu” model van de Regering ingezet moet worden om forse uitdagingen en problemen waarmee Curaçao wordt geconfronteerd effectief aan te pakken. Hierbij is het wel van belang dat de sociale partners daadwerkelijk betrokken worden in het proces en dat tijdig eerlijke informatie verstrekt wordt aan de samenleving. Transparantie en daadkracht zijn hierbij essentieel.

Willemstad, 14 februari 2020
Bestuur VBC

 
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.