Home
Verhoging minimumlonen per 1 januari 2020?
Wednesday, 18 December 2019 15:55

De VBC heeft kennisgenomen van het voornemen van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) om per 1 januari 2020 het minimum(uur)loon wederom aan te passen. Het betreft verhoging/indexering met 2,7% van het minimum(uur)loon.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat met het uitvoeren van het voorstel van de Minister voor de zevende jaar op een rij het minimum(uur)loon zal worden verhoogd.  

Uit de cijfers blijkt ook dat verhoging van (minimum) lonen gepaard is gegaan met aanhoudende en toenemende economische krimp en stijging van de werkeloosheid.  

Naar oordeel van de VBC staat het gevoerde loonbeleid van de minister en zijn voorgangers haaks op het streven van de Regering(en) om hogere welvaart, werkgelegenheid, duurzame economische groei en vermindering van armoede te realiseren.  

Dit alles terwijl we een neergaande trend van de arbeidsproductiviteit meemaken die onze concurrentiepositie verslechtert.

Ook de door de Minister geraadpleegde deskundigen bij het Ministerie van Economische Zaken en Ontwikkeling en Ministerie van Financiën komen tot deze conclusie en raden de Minister af om dit loonbeleid voort te zetten.

Op basis van deze data en adviezen van experts, pleit de VBC voor invoeren van een stelsel waarbij aanpassingen van (minimum) lonen niet alleen plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer maar waarbij ook componenten als arbeidsproductiviteit, werkgelegenheid en reële economische groei zijn geïncorporeerd, zoals ook door ILO wordt gesuggereerd.

Voor 2020 betekent dit dat de (minimum)lonen het beste kunnen worden bevroren (in lijn met het nullijn beleid van de regering alsmede de AOV-uitkeringen) totdat voldaan wordt aan de hiervoor genoemde voorwaarden. Nadruk dient gelegd te worden op het creëren van arbeidsplaatsen in plaats van het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van hen die reeds een baan hebben.

Een bijkomende factor waarom het noodzakelijk is om een beleid van loonmatiging/bevriezing te voeren vormt het aangekondigde fiscaalbeleid van de overheid.

Het voornemen van de Regering om de verrekening van 4,5% ABB bij invoer, per 1 jan 2020 te laten wegvallen, zal volgens experts het proces van verdere economische krimp en daarbij gepaard gaande toename van de werkeloosheid en armoede verergeren.
Een combinatie van deze twee maatregelen, zoals hierboven toegelicht, zal een desastreus effect hebben op het financieel en sociaaleconomisch gebeuren en dient daarom zoveel mogelijk gemitigeerd te worden.

 

Minimuml-
oon


Uurloon

Maandloon
(40 uur)

Economische
groei%


Werkloosh %

2014

7,93

1373

-1.1

12.6

2015

8,15

1412

0.3

11.7

2016

8,20

1420

-1

13.3

2017

9,00

1559

-1.7

14.1

2018

9,175

1589

-2.2

13.4

2019

9,37

1623

-2

21.2

2020

9,62

1666

-4.5 *

 

Bron: CBS, MinSOAW
*schatting IMF

 

Curaçao, 18 december 2019
Bestuur VBC

 
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.