Home Press Releases Dutch 2019 Jaarrekeningen overheidsentiteiten: Hetschort aan goed financieel beheer
Jaarrekeningen overheidsentiteiten: Hetschort aan goed financieel beheer
Friday, 15 November 2019 11:14

Zowel de in april 2015 als de in oktober 2018 ingestelde evaluatiecommissies Rijkswet Financieel Toezicht hebben het grote belang van goed financieel beheer benadrukt.Gesteld wordt dat financieel beheer niet op zichzelf staat. Het is een voorwaarde om houdbare overheidsfinanciën te garanderen en daarmee de sociaaleconomische ontwikkeling op termijn mogelijk te maken. Beide evaluatiecommissies constateren dat het nog schort aan goed financieel beheer en dat het noodzakelijk is om hierin verbetering te brengen.

 

Tegen deze achtergrond moet het verzoek van het CFT gericht aan de Minister van Financiën om de jaarrekeningen van overheidsentiteiten beschikbaar te stellen worden gezien.
Jaarrekeningen zijn namelijk belangrijke bronnen van informatie en deze documenten zijn van essentieel belang in het proces te komen tot een adequaat functionerend stelsel van goed financieel beheer.

Het CFT heeft een lijst van 61 overheidsentiteiten gepubliceerd waar de jaarrekeningen 2018 en eerdere jaren nog niet aangeleverd zijn waardoor het vaststellen van de collectieve sector niet kan geschieden. Dit is onder meer nodig om de rentelastnorm te kunnen beoordelen.

In tegenstelling tot hetgeen het CFT stelt hebben een aantal entiteiten wel voldaan aan de eis van tijd aanleveren van de jaarrekening. Desalniettemin bestaat de indruk dat de overgrote meerderheid van de overheidsentiteiten hun verplichtingen om hun jaarrekening tijdig in te leveren niet nakomt.

In het belang van “good governance” zou het goed zijn als de Regering een beleid voert waarbij de overheidsentiteiten en Ministeries aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid voor het financieel beheer. Er moeten structuren komen en een “mindset” ontstaan die financiële discipline afdwingt.

Het tijdig opstellen en aanleveren van jaarrekeningen moet hierbij een “tweede natuur” worden. Op deze wijze wordt voldaan aan een belangrijke voorwaarde om tot een stelsel van goed en verantwoord financieel beheer te komen en daarmee transparant en deugdelijk bestuur.

Curaçao, 15 november 2019
Bestuur VBC

 
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.