Home Press Releases Dutch 2019 Transformatie en modernisering economie vereist transparantie
Transformatie en modernisering economie vereist transparantie
Friday, 08 November 2019 09:36

De VBC heeft kennisgenomen van het voornemen van de Regering om een diepgaande analyse uit te voeren van de huidige situatie van het eiland op financieel, sociaal en economisch gebied met als doel een complete transformatie en modernisering van de economie tot stand te brengen die tot duurzaam herstel moet leiden.

De VBC juicht dit toe echter vraagt zich af of deze analyse niet reeds is gemaakt. Naast lokale instituten en experts ( o.a.CfT, CBCS,) hebben ook gerenommeerde instellingen( o.a. het IMF, UNDP, TAC) analyses en tal van concrete voorstellen en aanbevelingen gedaan om de al jaren krimpende economie weer op het structurele groeipad te brengen.

Helaas zien wij momenteel een gebrek aan transparantie en communicatie naar de gemeenschap toe, waarin duidelijk uitleg wordt gegeven over de stappen en acties die worden ondernomen om het economisch en sociaal tij te keren.

Zo is het “groeiakkoord” in juli 2019 tussen de Regering van Curaçao en Nederland getekend maar de uitvoering hiervan is (nog) niet zichtbaar.

De VBC beschouwd de volgende nijpende problemen als een reden voor het nemen van urgente maatregelen en besluiten;

  • Financieel gebied: terugdringen van het “triple deficit” vraagstuk: begrotingstekorten (primair kostenverlaging, secundair inkomstenverhoging), wegwerken tekorten sociale verzekeringsfondsen (stelstelwijziging) en tekorten op de betalingsbalans (bevorderen exporten).

  • Economisch gebied: verbeteren investeringsklimaat door structurele hervormingsmaatregelen uit te voeren o.a. red tape, flexibilisering markten (hierbij te denken aan flexicurity), verbetering concurrentiepositie (door o.a. verhoging arbeidsproductiviteit), belastingstelsel (direct naar indirect met een zo breed mogelijke spreiding van de belastingdruk), deugdelijk en transparant bestuur.

  • Sociaal gebied: werkgelegenheid, investeringen in de menselijke capaciteit, verbeteren leefklimaat (gezondheidzorg en veiligheid).

  • Educatie: Het onderwijssysteem beter afstemmen op de arbeidsmarkt maar ook de focus bepalen op specifieke sectoren waarbij de focus vanaf lagere en middelbare school inzichtelijk wordt voor de toekomstige generatie

In het proces van verbeteren van de welvaart moeten wij niet schromen om hulp van buitenaf in te roepen. Waar analyses reeds zijn gemaakt, zal het een kwestie van uitvoering en acties moeten zijn, met de nodige voortvarendheid.

Adequate informatie en transparantie zijn hierbij van essentieel belang.

Curaçao, 8 november 2019

Bestuur VBC

 
Copyright © 2020 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.