Home Press Releases Dutch 2019 Meer nadruk op verlagen van de overheidsuitgaven
Meer nadruk op verlagen van de overheidsuitgaven
Thursday, 25 July 2019 11:49

De VBC heeft kennis genomen van het “Groeiakkoord “ en is van oordeel dat m.b.t. het onderdeel overheidsfinanciën de aangekondigde maatregelen niet gebalanceerd zijn. De nadruk wordt eenzijdig gelegd op inkomstenverhogingen. Deze maatregelen zullen mogelijk leiden tot meer economische krimp, werkeloosheid en armoede. Voorts tot toename van de inflatie, emigratie/braindrain, aantasting van de concurrentiepositie, inkomens, koopkracht, waarde onroerende goederen en verslechtering van het leefklimaat ( veiligheid, onderwijs en gezondheidszorg).

De VBC wijst deze maatregelen die overigens zonder een reële dialoog met de sociale partners tot stand zijn gekomen pertinent af. Wat dan wel?

De VBC pleit met “strong sense of urgency” voor een beleid dat gericht is op:

 • Nadruk op verlagen van de overheidsuitgaven.
 • Stimuleren van de economische groei door de structurele hervormingsmaatregelen door te voeren. Het is terecht dat in het ”Groeiakkoord” economische groei centraal wordt gesteld. De opgesomde maatregelen en voorstellen zijn echter te vaag en moeten naar oordeel van de VBC concreet worden ingevuld en zonder uitstel ook worden uitgevoerd. Onder andere:
  • Aanpak bureaucratie o.a. invoeren van het fictieve toekenning beginsel, mogelijke urgentiewet, invoering “Public Service Commission” concept, dereguleren, privatiseren;
  • Cost of doing business verlagen (energie, utiliteit) , arbeidsproductiviteit verhogen en verbeteren concurrentiepositie ( minimumloon, Lei di Bion);
  • Moderniseren en vereenvoudigen van het belastingstelsel en een adequaat, effectief en klantvriendelijk functionerende belastingdienst. Meer nadruk op indirecte en verlaging directe belastingen;
  • Flexibiliseren van de markten in het bijzonder de arbeidsmarkt (ontslagwet, cessantia, carensdagen, LTU/LAV ):
  • Deugdelijk bestuur, regeerstabiliteit (benoemen Minister Economische Ontwikkeling) en versterking instituten als Algemene Rekenkamer Curaçao en het Centraal Bureau voor de Statistiek;
  • Mismatch op de arbeidsmarkt aanpakken (om-, bij- en herscholing);·Herstructurering sociale zekerheidsstelsel (concurrentie, eigen bijdrage);

In de optiek van de VBC dienen in het bijzonder de export gerichte en deviezen genererende activiteiten de ruimte te krijgen om duurzaam verder te groeien. Vooral het toerisme, de internationale financiële dienstverlening en handelssector.

Het middel bij uitstek om de grote financieel en sociaaleconomische problemen waarmee Curaçao al geruime tijd wordt geconfronteerd op te lossen en de burgers toekomst perspectieven te bieden, is structurele economische groei en daarmee ook het creëren van nieuwe banen.

Op de Regering wordt een dringend beroep gedaan om alle energie aan te wenden om de noodzakelijke voorwaarden te creëren om deze groei te realiseren. Hulp van buiten is hierbij onontbeerlijk. Ook is consultatie en reële dialoog met de sociale partners nodig voor vergroting van het draagvlak. Verdeeldheid en creëren van sociale onrust zijn geen constructieve concepten. De maatregelen gaan een ieder pijn doen, doch moeten worden genomen om tot reële perspectieven op groei en welvaart te komen.

Curaçao, 25 juli 2019
Bestuur VBC

 
Copyright © 2019 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.