Home Press Releases Dutch 2018 VBC pleit voor Structurele hervormingen en institutionele versterking”
VBC pleit voor Structurele hervormingen en institutionele versterking”
Tuesday, 11 June 2019 06:38

De financieel en sociaaleconomische situatie van Curaçao is al jaren zorgwekkend. Velen worden getroffen door de gevolgen van deze ontwikkeling in het bijzonder de meest kwetsbaren van onze samenleving.

De huidige situatie eist dat maatregelen worden genomen. Reden waarom de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in september en oktober van vorig jaar ondermeer heeft vergaderd met de Minister-President en de Ministers van Financiën, Economische Ontwikkeling en Sociale Ontwikkeling. Vervolgens heeft de VBC in oktober 2018 haar visie op duurzame economische groei in een notitie aangeboden aan genoemde ministers.

De Regering heeft tevens ook in oktober 2018, het plan van aanpak “Groeistrategie Curaçao, Integraal en Samen” gepresenteerd.

Met dit plan word de focus gericht op drie pijlers; te weten, economische groei, financieel beheer en bestuurskracht en worden prioriteiten gesteld ten aanzien van maatregelen met de meeste impact en die leiden tot structurele oplossingen en hervormingen, en gelijktijdig zorg te dragen voor economische groei en herstel van vertrouwen van burgers, bedrijven en investeerders in de Regering en de instituties van Curaçao,

Het Groeistrategie plan is door de sociale partners, de VBC, de CGTC, de SSK en de KvK geanalyseerd. Hierbij hebben zij zich mede laten leiden door de “best practices” van de EU voor structurele financiële hervormingen, alsook door de beleidsaanbevelingen van de OECD en het IMF, voor lange termijn groei. Na analyse zijn partijen tot de conclusie gekomen dat de Groeistrategie Curaçao een evenwichtige aanpak mist.

Deze conclusie heeft geleid tot een gezamenlijk schrijven van eerdergenoemde sociale partners aan de Rijksministerraad (RMR).

Dit schrijven, gedateerd 23 maart 2019, stelt ondermeer dat ondertekenaars in het plan een evenwichtige aanpak missen, waarbij op de korte, middellange en lange termijn aandacht wordt besteed aan drie fundamentele hervormingsbeginselen met strategieën voor elk. Deze strategieën zijn onderling afhankelijk en leiden tot duurzame hervorming van het administratief apparaat, economische stimulering en groei op zowel de korte, als de lange termijn.

Tevens verzoeken de ondertekenaars van genoemd schrijven de RMR om het daarheen te leiden dat het College Financieel Toezicht (CFT) ons meer tijd geeft. Tijd om samen met de Regering van Curaçao op een zorgvuldige en degelijk onderbouwde manier onze aanbevelingen te kunnen presenteren opdat consensus wordt bereikt over een evenwichtig pakket aan maatregelen dat tot meerjarig evenwichtige begrotingen zal leiden, zonder dat het land in een neerwaartse sociaaleconomische spiraal beland met alle negatieve gevolgen van dien.

Helaas is het tot heden nog niet gelukt werkelijke consensus te bereiken over een gezamenlijk opgesteld lange termijnplan.

Ondertussen is de situatie zodanig aan het verergeren dat alle indicaties duiden in de richting van een onvermijdelijke Aanwijzing door de RMR.

Het uitblijven van verzochte dialoog met de regering betreffende te nemen maatregelen evenals de indruk dat er onvoldoende urgentie van handelen is, zijn voor de VBC aanleiding geweest om een kadernota op te stellen. Deze kadernota heeft de VBC de RMR aangeboden bij schrijven d.d. 23 mei 2019, met het verzoek te overwegen de daarin vervatte aanbevelingen op te nemen in een kennelijk onafwendbare Aanwijzing.

Dit schrijven van 23 Mei 2019 met kadernota aan de RMR is een vervolg op het eerdergenoemde schrijven van 23 maart 2019 aan de RMR en omvat meer in detail hoe te geraken tot een evenwichtige aanpak: de noodzakelijk uit te voeren hervormingen, waarborgingsmechanismen en instituten die opgezet moeten worden om een effectieve implementatie en duurzaamheid van de verschillende plannen te garanderen.

Dit alles in het belang om te komen tot spoedig herstel en verbetering van de financieel en sociaaleconomische situatie. Een exemplaar van dit voorstel is tevens aangeboden aan de Minister President van Curaçao, de Minister van Financiën van Curaçao en het CFT.

Wat houdt de kadernota in? In het kort:

De kadernota geeft aan hoe te geraken tot een evenwichtige aanpak voor structurele financiële hervormingen en lange termijn groei, waarbij mede wordt uitgegaan van “world best practices” .

Bij deze aanpak dient aandacht te worden besteed aan drie fundamentele hervormingsbeginselen met strategieën voor elke daarvan.

 1. Doorvoeren van structurele hervormingen met betrekking tot het verbeteren van de bestuurlijke en institutionele infrastructuur.Deze zijn nodig om een goed professioneel functionerend overheidsapparaat te krijgen dat gericht is op het geven van hoogwaardige adequate service aan het publiek, teneinde stabiele economische groei en een attractief investeringsklimaat te bewerkstelligen. Belangrijke componenten hierbij zijn onder meer: een professioneel ambtenaren apparaat, sterke ondersteunende instituten, efficiënte procedures voor opstellen en uitvoeren van beleid en wetgeving, goed en evenwichtig stelsel van afleggen van verantwoording, goede “checks and balances” en gezond financieel beheer en openbare financiën. Verankering van het hervormingsvoorstel in de wet zal ertoe bijdragen dat overheidsbeleid en handelen op consistentie wijze geschied en gewaarborgd wordt. Met zo een infrastructuur zullen plannen als Groeistrategie, Reforsa en mogelijk anderen, effectiever uitgevoerd kunnen worden.
 2. Doorvoeren van het genereren van fondsen voor een stimuleringspakket voor groei. Zonder een stimuleringspakket zal er geen publieke ondersteuning zijn voor economische (fiscale/belasting, markt en administratieve) hervorming zijn. Ten aanzien van het onderdeel “realiseren van evenwichtige begrotingen” dient de nadruk gelegd te worden op kostenbesparingen, respectievelijk verlagen van de overheidsuitgaven en tegelijkertijd stimuleren van duurzame economische groei. In het voorstel is een mogelijke optie van bezuinigen nader concreet uitgewerkt.
 3. Doorvoeren van hervormingsmaatregelen om duurzame economische groei te realiseren. De structurele hervormingsmaatregelen die al jaren door zowel lokale als internationale economische experts en instellingen zijn geïdentificeerd zullen zo spoedig mogelijk geadresseerd moeten worden.

 

Wat zijn de aanbevelingen in de kadernota die de VBC de RMR verzoekt op te nemen in een mogelijke aanwijzing?

Hieronder enkele concrete aanbevelingen.

 • Zorg dat het plan van de overheid het resultaat moet zijn van werkelijke, effectieve dialoog,
 • Zorg dat het plan een holistisch en gebalanceerd plan is dat ruim wordt gedragen. Niet enkel door de sociale partners, maar ook door het Parlement en wordt verwerkt in de vorm van een wet.
 • Zorg voor zoveel mogelijk structuur zodat deze of elke toekomstige regering het juiste moet doen.
Structuur betreft hier het invoeren van nieuwe, respectievelijk het versterken van bestaande instituten:
 • Soeverein Vermogensfonds (Sovereign Wealth Fund) om een reserve aan te leggen voor moeilijke tijden. Financiering geschiedt door meevallers die niet aan de begroting zijn gerelateerd zoals bijvoorbeeld opbrengsten privatisering, etc.
 • Integriteitskamer om toe te zien dat bestuur en beleid doeltreffend, doelmatig, rechtmatig, democratisch en integer functioneert.
 • Algemene Rekenkamer. Deze moet worden versterkt worden. ·Instituten die belast zijn met Openbare Aanbestedingen die moeten toezien
 • Governance’ van Overheidsentiteiten o.a. Overheid N.V.’s. het financieel beheer o.a. het tijdig indienen van jaarrekeningen is volgens de Algemene Rekenkamer en het CFT niet optimaal en behoeft verbetering.
 • Invoering van het concept van Publieke Diensten Commissie (“Public Service Commission”) Met dit concept, dat ondermeer wordt toegepast in Singapore en Barbados, wordt het personeelsgebeuren in de publieke sector gedepolitiseerd waarbij politieke benoemingen niet langer mogelijk zijn.

 • Zorg voor het actualiseren of formuleren van ontbrekende wetgeving die groei stimuleert. Aangezien de vereiste technische expertise lokaal mogelijk niet voldoende beschikbaar is, de mogelijkheid dat Nederland hierbij ondersteunt en benodigde wetten zo snel mogelijk concipieert. Als enkele voorbeelden van wetgeving kan worden genoemd:

 

 • Hervormen  en   versimpelen    fiscale  wetgeving:  nadruk   op indirecte belastingen en velaging/afschaffing directe belastingen.
 • Urgentie wetgeving, tijdelijk nodig om de bureaucratie aan te pakken.
 • Integriteitswetgeving
 • Klokkenluider wetgeving, voor het reguleren van de mogelijkheden en bescherming van personen (van werknemers) die een misstand met een maatschappelijk belang willen melden.
 • Sovereign Wealth Fund wetgeving.
Ook is het noodzakelijk dat onder andere de volgende wetgevingen worden gemoderniseerd: Belastingen, Arbeid, Sociale zekerheid, Migratie, Fair Trade, Infrastructuur/EOP.

De VBC heeft deze ongebruikelijke aanpak van het rechtstreeks benaderen van de RMR ondernomen in de hoop dat hiermee de jarenlange financiële en sociaaleconomische problemen duurzaam worden opgelost, waardoor de welvaart en welzijn van allen, doch in het bijzonder de meest kwetsbaren, kan en zal worden verbeterd.

 

Curaçao, 10 juni 2019
Bestuur VBC

 
Copyright © 2021 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.