Home Press Releases Dutch 2018 Overheidsfinanciën dreigen uit de hand te lopen
Overheidsfinanciën dreigen uit de hand te lopen
Tuesday, 16 January 2018 14:42

De Overheidsfinanciën dreigen (wederom) uit de hand te lopen. De tekorten nemen toe en daarmee ook de staatsschuld. In 2010 (na sanering door Nederland) bedroeg de schuldquote ongeveer 32%. Eind 2017 was deze volgens cijfers van de CBCS gestegen naar bijna 50%. (vide onderstaand overzicht) .

Volgens het IMF is een staatsschuld van 40% het maximum wil er sprake zijn van beheersbare openbare financiën.

Het CFT heeft ondertussen aan de bel getrokken en bij de Regering aangedrongen om maatregelen te nemen om de begrotingen weer in evenwicht te brengen anders zal de Rijksministerraad geadviseerd worden om (weer) een Aanwijzing uit te vaardigen.

Volgens berichten in de media worden in de publieke sector gemeenschapsgeleden over de balk gegooid. Een niet limitatieve opsomming van recent gepubliceerde rapporten:

  • SOAB rapport nulmeting van het Multidisciplinair projectteam (MDPT)
  • SOAB management letter Kabinet Gevolmachtigd Minister
  • Bekendmaking exorbitant hoge salaris President CBCS
  • Rapport Prof Willems gang van zaken nutsbedrijven
  • Bekendmaking ANG 100 miljoen achterstallige inning erfpachtsgelden

De media hebben zich goed van hun taak gekweten door de samenleving over deze wantoestanden te informeren en deze ook redactioneel goed becommentarieerd. Hiervoor een pluimpje.

De VBC onderschrijft deze commentaren en vraagt zich eveneens af welke acties en maatregelen de Regering gaat ondernemen om een eind te maken aan deze wanstaltige verkwisting van publieke gelden.

Wordt de misbruik stopgezet? Komen er strafrechtelijke onderzoeken? Gaan tenorechte verstrekte gelden worden teruggevorderd? Wanneer?

De zaken op hun beloop laten en met de mantel der liefde bedekken zal het rechtsgevoel ernstig ondermijnen en demotiverend werken op de hardwerkende en de trouw belastingbetalende burger. Handhaven van de “cultuur van graaien en “pastechi’s uitdelen” is niet wenselijk en moet worden aangepakt, anders zal de perfecte storm zoals recent beschreven is door de Minister van Economische Ontwikkeling niet omgebogen kunnen worden en zeer grote schade aan Curaçao toebrengen.

De VBC is er van overtuigd dat het aanpakken van deze praktijken positief zullen uitwerken op de overheidsfinanciën. De tekorten zullen aanzienlijk worden verminderd

en wellicht zal zelfs een surplus ontstaan. Ook zal dit bevorderlijk werken op het creëren van de juiste “mindset” en attitude.

Op de Regering wordt dan ook een beroep gedaan om zonder verder uitstel acties te ondernemen en daadkracht te tonen.

Bron: CBCS

Curaçao, 16 januari 2018

Bestuur VBC

 
Copyright © 2019 Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.